Tourist attractions in Nizhnyaya Kilyakovka, חבר המדינות הרוסיות